Geen verhoging lasten voor inwoners De Wolden in 2024

Geen verhoging lasten voor inwoners De Wolden in 2024

Het college van B&W presenteert de Kadernota 2024 – 2027 aan de gemeenteraad van De Wolden. In de kadernota staat waar het college de komende jaren aandacht aan gaat besteden en wat dat globaal gaat kosten. Als de gemeenteraad de kadernota vaststelt, wordt deze na de zomer uitgewerkt in een meer gedetailleerde begroting voor de periode 2024 – 2027.

Als alle plussen en minnen uit de kadernota zijn opgeteld, blijkt dat De Wolden er nu goed voor staat. Ondanks enorme kostenstijgingen door bijvoorbeeld inflatie, indexering en Cao-afspraken, is er nog steeds een positief saldo van € 25.000,-. Dat geeft het college de ruimte de inwoner op één te zetten. Naast normale trendmatige aanpassingen als bijvoorbeeld de OZB (onroerendzaakbelasting), wil het college namelijk lastenverhogingen voor de inwoners voorkomen.

Het college houdt nog wel een slag om de arm, want in mei stuurt de Rijksoverheid altijd de zogenaamde ‘meicirculaire’ naar alle gemeenten. Hierin staat of de gemeenten op extra geld van de Rijksoverheid kunnen rekenen. Of juist op minder geld, zodat er bezuinigd moet worden. Ook is voor een aantal projecten nog niet in te schatten hoeveel die gaan kosten. Wethouder Egbert van Dijk van financien: “De gemeenteraad heeft voor de begroting in het najaar nog wel een aantal keuzes te maken. In de Kadernota wordt namelijk ook vooruitgekeken naar de jaren 2025 en verder. Daaruit blijkt dat het er na 2025 minder rooskleurig uit zal zien omdat we dan een lagere bijdrage van de Rijksoverheid gaan krijgen. Naar verwachting wordt het dan behoorlijk puzzelen om de financiën op orde te houden.”

Maar eerst terug naar het nu. Elke inwoner, instantie en ondernemer voelt dat er veel op de maatschappij afkomt. Afgelopen december – midden in de energiecrisis – riep de gemeenteraad nog een noodfonds voor inwoners in het leven. Hier is beperkt gebruik van gemaakt. Volgend jaar blijft de focus op energie. Zo gaat de gemeente samen met (sport)verenigingen en dorpshuizen inzetten op verduurzaming van de gebouwen. Deze maand wordt hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarnaast ontvangen clubs meer geld (2,4%) voor het onderhoud van sportaccommodaties.

Ook voor de landbouw blijft verduurzaming een aandachtspunt. De subsidieregeling toekomstgerichte landbouw is dit jaar van start gegaan. Tussen september en november is de tweede openstellingsronde. De eerste aanvragen zijn inmiddels binnengekomen. Tot en met 2025 is deze subsidie beschikbaar. Daarnaast is een adviseur Agri & Food gestart. Binnenkort wordt zij breder geïntroduceerd. Een mooie aanvulling op het team Economische Zaken vanwaar ondernemerschap in brede zin ondersteund wordt.

Een ander speerpunt blijft wonen. Het college maakt zich er sterk voor dat elke inwoner passende woonruimte kan vinden in De Wolden. Daarom worden waar mogelijk ontwikkelingen in woningbouw gestimuleerd. Ook in de kleine dorpen. Bovendien komt er een starterspakket, waarmee wonen voor starters betaalbaar blijft. Ook staat een voorlichtingscampagne op de rol voor duurzaam en levensloopbestendig wonen.

In zijn algemeenheid komt er veel meer nadruk te liggen op gezond en actief leven. Voor jongeren wordt het komend jaar bijvoorbeeld werk gemaakt van een passend alcohol- en drugsbeleid. In de zorg richt het zogenaamd gezond en actief leven akkoord (GALA) zich op preventie en gezondheid bevorderende activiteiten, zoals valpreventie. Er is ook veel aandacht voor welbevinden en kwaliteit van leven. Samen met enkele andere gemeenten in Drenthe gaat De Wolden een proef doen met integraal werken tussen zorgaanbieders en de gebruikers van zorg. Dit domein overstijgend samenwerken (DOS) kijkt vooral wat iemand nodig heeft om zelfstandig te blijven wonen en te kunnen participeren in de samenleving. Hiervoor is een bedrag per deelnemer beschikbaar. Alles is erop gericht om het voor de inwoner die zorg nodig heeft, zo prettig mogelijk te maken.

Die focus op de inwoner start al bij vroeg- en voorschoolse educatie. Met het zogenoemde VVE-beleid wil het college van burgemeester en wethouders dat onze jongste inwoners een gelijke kans krijgen om op te groeien vanuit een sterke en veilige basis. Vooral die eerste jaren zijn bepalend voor de mogelijkheden in de toekomst. Met het vernieuwen van het vroeg- en voorschoolse educatie beleid wordt dit samen met de instellingen opgepakt.

Naast beleid om nieuwe inwoners meer te betrekken in de Wolder samenleving willen de burgemeester en wethouders dat jongeren meedoen in het democratisch proces. Hoe zien zij de toekomst en wat is ervoor nodig om hun visie uit te voeren? De toekomst van het platteland is ook het thema van Wiede Wold, het culturele programma in het kader van De Wolden Culturele gemeente van Drenthe. Ook hier worden jongeren nadrukkelijk betrokken in het streekprogramma en is iedere inwoner welkom om mee te doen.

Het gesprek tussen inwoners, ondernemers en de gemeente is de rode draad door de Kadernota. Dat is de basis van alle beleid en alle programma’s van De Wolden.